Betlém je plná nádherných symbolů

Betlém je plný symbolů, které odkazují na příběh o narození Ježíše a širší křesťanské učení. Některé z hlavních symbolů zahrnují:1. Ježíš: Nově narozené dítě v betlému symbolizuje Ježíše, syna Božího, který přišel na svět, aby vykoupil lidstvo z hříchu. Je často zobrazen v jesli, což je skromné místo, které odráží jeho prostý původ a jeho misi mezi chudými a pokornými.2. Maria a Josef: Maria a Josef, rodiče Ježíše, symbolizují poslušnost a víru v Boží plán. Maria je často zobrazena v modré, což symbolizuje čistotu a nebeskou milost, zatímco Josef je často zobrazen v hnědé nebo šedé, což symbolizuje jeho roli jako pracovníka a opatrovníka.3. Tři králové nebo mágové: Tři králové symbolizují národy světa, které přicházejí uctít Ježíše. Jejich dary – zlato, kadidlo a myrha – symbolizují královskou hodnost, božskost a smrtelnost Ježíše.4. Andělé: Andělé, kteří oznamují narození Ježíše, symbolizují Boží poselství a jeho nebeskou slávu. Jsou často zobrazeni s křídly a svatozáří, které symbolizují jejich duchovní povahu a světlo Boží pravdy.5. Hvězda: Hvězda, která vede mágové k Ježíšovi, symbolizuje Boží vedení a zjevení. Je často zobrazena nade všemi ostatními prvky betlému, což odráží její nadřazenou roli v příběhu.6. Zvířata: Zvířata v betlému, jako jsou ovce, osel nebo krávy, symbolizují pokoru a přirozenost místa Ježíšova narození. Také mohou symbolizovat různé aspekty lidské povahy nebo společnosti.7. Stáj nebo jeskyně: Stáj nebo jeskyně, kde se Ježíš narodil, symbolizuje skromnost a prostotu jeho původu. Také může symbolizovat to, jak Bůh přichází do temných a opuštěných míst našeho světa a našeho života.Celkově každý prvek betlému nese symbolický význam, který odkazuje na příběh o narození Ježíše a hlubší duchovní pravdy křesťanství.